Bài viết này bàn về động lực và cách đặt nền móng tinh thần, giúp các bạn có thể kiên trì với quyết tâm cao trong quá trình học ngoại ngữ của mình. Ngoại ngữ còn được gọi là sinh ngữ, tức là ngôn ngữ như một thực thể sống luôn phát triển. Bạn phải… (1 comment)

Hi bạn, Đây là bài viết đầu tiên của tôi trong năm mới, cũng là bài đầu tiên kể từ bài viết đăng vào tháng 9/2013. Xin lỗi nếu làm bạn khó chịu vì đầu năm đầu tháng đã nói chuyện “cả đời không giỏi tiếng Anh”. Nhưng trước khi giải thích, tôi muốn nói… (26 comments)